1. The Shins - No Way Down

    (Bron: youtube.com)